سامانه مدیریت و هدایتگر هوشمند پارکینگ

توضیحات:

کارفرما
 شرکت مهندسی نوین افزار مجری پروژه های پارکینگ هوشمند