پروژه نظارت تصویری جامع بیمارستان دی

توضیحات:

کارفرما
 اجرای پروژه نظارت تصویری جامع بیمارستان دی