گاردیونیت نگهبانی ارتباط با نگهبان

گاردیونیت نگهبانی ارتباط با نگهبان

گاردیونیت نگهبانی ارتباط با نگهبان

این شرکت ارائه دهنده گاردیونیت نگهبانی ، ارتباط با نگهبان می باشد.

* امکان برقراری ارتباط بین واحدها و نگهبانی و بالعکس.

* دارای قابلیت جلوگیری از دریافت تماس از پنل به ساکن آپارتمان و حتی باز نمودن درب اصلی می باشد .

* قابلیت سیتم دیجیتالی گارد MDS ذخیره پیغامها ، لیست اسامی ساکنین فرستادن تماسها ، دریافت آلارمها و کاربرد های دیگر می باشد.