سنسور هوشمند نشت آب ولیان مدل SR-ZSSMBPW-FD-01

سنسور هوشمند نشت آب ولیان مدل SR-ZSSMBPW-FD-01

حسگر هوشمند نشت آب در مکانهایی که احتمال نشت آب در آنجا زیاد است نصب می گردد در زمان نشت آب و هنگامی که ار تفاع آب به یک میلی متر یا بیشتر برسد فعال می گردد و پیام هشداری را برروی موبایل/تبلت ارسال می نماید. این دستگاه با لینک شدن با ولو برقی هوشمند در صورت نشت آب فرمان بسته شدن را به ولو ارسال می نماید.

این دستگاه با لینک شدن با ولو برقی هوشمند در صورت نشت آب فرمان بسته شدن را به ولو ارسال می نماید.

هوشمند

 ZigBee/SmartRoomپشتیبانی از

پاسخ دهی سریع

قابلیت نصب در هر مکان

امکان تامین انرژی با باطری