راهبند امنیتی برند اوزاک مدل SURFACE MOUNT TYRE KILLER TKU SERIES

راهبند امنیتی برند اوزاک مدل SURFACE MOUNT TYRE KILLER TKU SERIES

مسدودکنند ه های مسیر جهت معبرهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند در انواع کف خواب و ستونی تولید و
با نشان استاندارد از مرکز ROAD BLOCKER امکان نصب در کلیه جاده ها را دارا بوده و مهمترین امتیاز آن
مسدود نمودن راه برای سنگینترین وسایط نقلیه میباشد که امنیت خاطر مثال زدنی را برای مسئولان و مدیران
ارشد حفاظت فیزیکی فراهم می سازد.

tku-series-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad