راهبند امنیتی برند اوزاک مدل SURFACE MOUNT TYRE KILLER TKS SERIES

راهبند امنیتی برند اوزاک مدل SURFACE MOUNT TYRE KILLER TKS SERIES

مسدودکنند ههای مسیر جهت معبرهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند در انواع کف خواب و ستونی تولید و
با نشان استاندارد از مرکز ROAD BLOCKER امکان نصب در کلیه جاده ها را دارا بوده و مهمترین امتیاز آن
مسدود نمودن راه برای سنگینترین وسایط نقلیه میباشد که امنیت خاطر مثال زدنی را برای مسئولان و مدیران
ارشد حفاظت فیزیکی فراهم می سازد.

tks-series%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad