سکشنال زیرسقفی کاردین مدل CARDIN-GL1124 - شرکت مهندسی نوین افزار