سنسور هوشمند

ترانسمیتر هوشمند IR (کنترل 120 درجه)
ترانسمیتر هوشمند IR (کنترل 120 درجه)

بیشتر ↞
سنسور هوشمند سنجش میزان نور ولیان
سنسور هوشمند سنجش میزان نور ولیان

بیشتر ↞
سنسور تشخیص دود هوشمند(حریق)
سنسور تشخیص دود هوشمند(حریق)

بیشتر ↞
سنسورهوشمند سنجش ذرات معلق
سنسورهوشمند سنجش ذرات معلق

بیشتر ↞
سنسور هوشمند نشت آب
سنسور هوشمند نشت آب

بیشتر ↞
سنسورمغناطیسی درب و پنجره هوشمند
سنسورمغناطیسی درب و پنجره هوشمند

بیشتر ↞
سنسور هوشمند دما و رطوبت
سنسور هوشمند دما و رطوبت

بیشتر ↞
	 سنسور هوشمندتشخیص نشت گاز
سنسور هوشمندتشخیص نشت گاز

بیشتر ↞
سنسور هوشمند تشخیص حرکت دو جهته
سنسور هوشمند تشخیص حرکت دو جهته

بیشتر ↞
سنسور مغناطیسی درب و پنجره
سنسور مغناطیسی درب و پنجره

بیشتر ↞
سنسور هوشمند چندکاره IR
سنسور هوشمند چندکاره IR

بیشتر ↞
سنسور تشخیص حرکت هوشمند
سنسور تشخیص حرکت هوشمند

بیشتر ↞
ترموستات هوشمند
ترموستات هوشمند

بیشتر ↞