آیفون صوتی KIP-603

آیفون صوتی KIP-603

KIP 603 KIP 6031